Presentació

El propi dels organismes vius és el posseir mecanismes interns de regulació i control, destinats a preservar els processos que regeixen i permeten la regularitat i duració de la seua existència.

També de les organitzacions socials, incloses les universitats, privades o públiques, cal dir el mateix. Sobre aquest tema, sabem que els recursos i despeses de tots els ens socials, han anat sempre, de l'una o l'altra manera, acompanyats de mecanismes de control dedicats a salvaguardar la correcció normativa de les seues activitats i la positiva administració dels seus recursos, exposant després a les corresponents cúpules organitzatives les conclusions i propostes derivades de l'exercici de la seua funció.

A Espanya, el desenvolupament i perfeccionament dels mecanismes de control de l'activitat econòmica de l'Estat, en els seus diferents àmbits institucionals, va experimentar una destacable millora a partir de la vigència de la Constitució de 1978, el desenvolupament de la qual, després de diversos precedents normatius, va donar lloc a la vigent Llei General Pressupostària 47/2003 de 26 de novembre, que va introduir per primera vegada, com a mecanismes bàsics de control de la funció econòmica del sector públic, l'aplicació de la funció interventora i de la tècnica del control financer permanent, amb la finalitat d'analitzar el grau de compliment, en l'exercici d'aquesta funció econòmica, dels principis bàsics de legalitat, economia, eficàcia i eficiència,

En la Universitat Miguel Hernández, l'aplicació d'aquestes tècniques d'anàlisis correspon al seu Servei de Control Intern, l'existència del qual ja es pressuposa en l'article 3 de la Llei 2/2003 de 28 de gener de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, la creació de les quals s'ordena explícitament en l'article 127 del Decret 208/2004 de 8 d'octubre del Consell de la Generalitat Valenciana i els objectius i els procediments d'actuació de la qual estan recollits en el seu vigent Reglament, aprovat pel Consell de Govern d'aquesta Universitat en la seua sessió de 26 de març de 2018.

Benvinguts, doncs, a aquesta pàgina, confeccionada amb el propòsit de donar a conéixer el contingut del nostre treball i la manera d'exercir-lo, i amb el desig que servisca d'ajuda, en qualsevol sentit, al qual la consulte.